Subvencije za podizanje višegodišnjih zasada voća

 

Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима, који се односе на:

 1. подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака, винове лозе и хмеља, без наслона и са наслоном;
 2. припрему земљишта за подизање производних засада.

Право на подстицаје за подизање производних засада  има:

 1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
 2. предузетник
 3. правно лице, и то:  привредно друштво, земљорадничка задруга, научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.

Право на подстицаје остварује се за један или више подигнутих производних засада, a најмања површинa сваког производног засада треба да износи:

 1. 0,1 хa – за сваку врсту јагодастих воћака, винове лозе и хмеља, а за шумску јагоду 0,05 хa;
 2. 0,3 хa – за сваку врсту јабучастих, коштичавих и језграстих врста воћака.

Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину.

Корисник подстицаја остварује право на подстицаје у одговарајућем процентуалном износу од вредности реализоване инвестиције, зависно од места инвестиције, односно подручја где је засад подигнут, а у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно пoсeбним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја износи 15.000.000 динара.

Максимални износи подстицаја за подизање производних засада, у зависности од врсте подстицаја, јесу:

 1. за набавку садница воћака, винове лозе и хмеља – 10.000.000 динара
 2. за набавку наслона, односно коља – 3.300.000 динара
 3. за припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу (у даљем тексту: припрема
  земљишта), односно за набавку супстрата са сертификатом за производне засаде боровнице са
  постављеним садницама боровница у саксијама/врећама, као и супстрата за класичне засаде
  боровница на банковима – 1.500.000 динара
 4. за хемијску анализу земљишта, односно испитивање механичког састава земљишта – 200.000 динара.

Уколико  се подстицаји односе на производне засаде са домаћим и одомаћеним сортама воћака подстицаји се увећавају за 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада.

Уколико  се подстицаји односе на производне засаде винове лозе који су у потпуности подигнути на надморским висинама изнад 200 м, односно на јужним експозицијама, односно на нагибу терена изнад 10º или на терасираним површинама подстицаји се увећавају у износу од по 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада винове лозе.

Уз захтев се прилаже:

 1. рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за куповину садница воћака, винове лозе и хмеља плаћених у току претходне, односно у току текуће календарске године у којој се подноси Захтев, а до датума подношења Захтева
 2. рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за припрему земљишта извршену у току претходне или текуће календарске године у којој се подноси Захтев, а за производне засаде боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама са супстратом доставља се рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за супстрат, до датума подношења Захтева
 3. рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за анализу земљишта извршену у току претходне или текуће календарске године, до датума подношења Захтева
 4. рачун на име подносиоца захтева о плаћеном износу за набавку наслона, односно коља, односно предрачун на име подносиоца захтева за планирану набавку наслона
 5. извод из Регистра привредних субјеката за правна лица, односно предузетнике не старији од шест месеци
 6. решење о упису у Виноградарски регистар и извод из Виноградарског регистра са обележеним виноградарским парцелама за које је поднет Захтев и графичким приказима тих виноградарских парцела уписаних у Виноградарски регистар (за подносиоца захтева који је произвођач грожђа), односно доказ о упису у одговарајући регистар за лица из члана 10. тачка 3) подтачка (3) овог правилника
 7. копија плана у размери 1:1.000, 1:2.500, 1:2.800 или 1:2.880 и извод из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима (препис листа непокретности, ако је успостављен нови операт, односно препис поседовног листа, ако није успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности) за све катастарске парцеле које су предмет Захтева
 8. сертификат супстрата за производни засад боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама са супстратом
 9. оверена изјава подносиоца захтева да по неком другом основу не користи подстицајна средства за подизање истих производних засада, односно да је извршена припрема земљишта, осим за производни засад боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама са супстратом, односно хемијска анализа земљишта, осим за производни засад боровнице са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама са супстратом
 10. инвестициона сагласност, односно одобрење Министарства за подизање вишегодишњих засада на закупљеном пољопривредном земљишту у државној својини, осим за засаде јагоде
 11. уговор о закупу, односно коришћењу ако је производни засад подигнут на закупљеном земљишту или земљишту за које је склопљен уговор о коришћењу оверен код надлежног органа.

Захтев се подноси од 01. маја  до 31. августа текуће календарске године, а за производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године до 30. септембра текуће календарске године на следећу адресу:

Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде

Управа за аграрна плаћања

Булевар краља Александра 84

11050 Београд 

Подносилац захтева може да оствари право на подстицаје подношењем само једног захтева.

За производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године може се поднети још један захтев у истој календарској години.

Правилник и захтев за подстицаје, можете преузети у прилогу текста.


Štampa